แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านงานวิจัย  ระหว่างสาขาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสาขาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

humansru-king-tree_16
Admin Suppawat

ด้วยสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ใน วันที่ 19  ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30  น. เพื่อเชื่อความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านงานวิจัย  รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

Leave us a Comment