โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น “รู้รักสามัคคีเป็นหน้าที่พลเมือง ตามพระราโชบาย ร.10”

80119197_2683385335042103_5461989354333274112_n
Admin Suppawat

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษากว่า 200 คน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรมในลักษณะชุมชนสัมพันธ์
        อาจารย์อยับ ซาดัดคาน อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ ในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน กิจกรรมมีทั้งการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน การจัดเวทีชุมชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดมหรสพ ในรูปแบบงานวัดจำลอง มีกิจกรรมบนเวที การแสดงของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีหนังตะลุง และมโนราห์ ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสามารถระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้โรงเรียนวัดน้ำพุ รวมเป็นเงินประมาณ 70,000 บาท
        ด้าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ในฐานะประธานศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้สังคมมีความมั่นคงเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ความอดทนและเสียสละ ของนักศึกษา และศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมดีและประโยชน์อย่างยิ่ง

Leave us a Comment