ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นหลัก (Focus) ของหลักสูตรในการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing

IMG_1209
Admin Suppawat

วันนี้ 17 มกราคม 2563 ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นหลัก (Focus) ของหลักสูตรในการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing เพื่อดำเนินพันธกิจในการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนจุดเน้นหลักของหลักสูตร ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ SRU Reinventing .ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล

 

Leave us a Comment