ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

45454545
Admin Suppawat

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2020 ในสาขา ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รับฺผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติและได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี,เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ

Blog Attachment

Leave us a Comment