ค่ายพัฒนาทักษะศิลปกรรมนักศึกษาสาขาจิตรกรรม

85014391_1465007520321790_5571145857966800896_o
Admin Suppawat

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 1-4  จำนวน 120 คน เพื่อเน้นการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้ความสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต และแสดงทัศนะของตนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมผ่านทางจิตรกรรมประเภทต่าง  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และหอศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment