คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. ปฐมนิเทศนักเรียนพลเมืองรุ่นที่ 6 โรงเรียนพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_3640
Admin Suppawat

วันที่ (15 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่านรองอธิการบดี ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ รองอธิการฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ปฐมนิเทศนักเรียนพลเมืองรุ่นที่ 6 โรงเรียนพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ประวีณ จุลภักดี ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ในฐานะเป็นองค์กรพัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนั้นประชาชนต้องมีความเป็นพลเมือง กล่าวคือเป็นผู้ตระหนักรู้ในสิทธิ หน้าที่ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมทางการเมือง ไม่เพิกเฉยต่อสังคม ตลอดจนสามารถเป็นแกนนำพลเมืองที่แข้มแข็ง การสร้างหรือปลูกฝั่งให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในระดับจิตสำนึกและวิถีชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย และจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งสู่ภาคพลเมืองด้วย

 

 

เพื่อให้การดำเนินดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดหลักสูตรโรงเรียนพลเมือง ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 105 ชั่วโมง ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วเป็นรุ่นที่ 5 และฝึกอบรมการสร้างแกนนำพลเมืองเข้มแข็ง ให้กับแกนนำชุมชน  ประชาสังคม สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน สมาชิกสภาองค์กรชุมชนและเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำการปฏิบัติและขยายผลต่อยังประชาชนในชุมชนต่อไป ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ทักษะและทัศนคติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เกิดการร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและข้อมูล เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้กำหนดและบังคับใช้นโยบาย อันจะนำไปสู่รากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเวลา 10.30 -12.00 น.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้เกียรติ ปาฐกถาพิเศษ “พลเมืองกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ให้แก่นักเรียนพลเมืองรุ่นที่ 6 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆโดนเปิดโอกาสให้นักเรียนพลเมืองได้มีโอกาสซักถามหรือปัญหาต่างๆ

Leave us a Comment