ประชุมพิจารณา​ร่างหลักสูตร​รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

IMG_3657
Admin Suppawat

 

โครงการร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2564 วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่างโดย… ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.มารดารัตน์ สุขสง่า อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา นายอัธ วังสะวิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทันสมัยยิ่งขึ้น

Blog Attachment

Leave us a Comment