สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำสัญจร

87327247_254043835586569_5766548105222684672_n
Admin Suppawat

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   สาขาวิชาภาษาไทย กำหนดจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำสัญจร ณ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ วัดดอนมะลิ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน    จ.สุราษฎร์ธานี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จุดประสงค์หลักของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าใจในบริบทของสังคมที่มีผลต่อการใช้    และการเปลี่ยนแปลงของภาษา และให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตระหนักถึงความสำคัญของสังคมวัฒนธรรม และภาษา เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกต่อการรักษ์ภาษาที่มีในท้องถิ่น

Leave us a Comment