สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Save the Environment to Save Life”

IMG_0471
Admin Suppawat

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Save the Environment to Save Life”
ปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 9 คน
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 คน
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 คน
3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 คน
4คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 คน
5คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน
6คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 คน

รางวัลชนะเลิศ (3000 บาทพร้อมเกียรติบัตร) นางสาวสมจิตร บาเร็มตัดสา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (2000 บาทพร้อมเกียรติบัตร) นายดำรงศักดิ์ รัตนสุวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (1000 บาทพร้อมเกียรติบัตร) นายวงศ์ภูชิต ชูลี สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร) นายศรายุทธ จันทร์สน และนายรัฐธรรมนูญ คาวินพฤติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Leave us a Comment