โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ

1583118737565
Admin Suppawat

 

         ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาชมความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากความสามารถทางการสื่อสารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนและที่พร้อมจะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนั้น จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านภาษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสในภาษาจีน ซึ่งถือเป็นภาษาสากล ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยตรง “โครงการหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว” นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้ในด้านภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นบุคลากรคนสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตโดยเน้นการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาจีนด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่ให้มีความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ

Blog Attachment

Leave us a Comment