สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตามศาสตร์พระราชา

88257404_1119511481726993_9071555972417191936_n
Admin Suppawat

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตามศาสตร์พระราชา บ้านห้วยเสียน หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการสาธิตการพึ่งตนเองด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาดุก และการปลูกผักปลอดสารผิด ตลอดจนการปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และการนำเอาหลักกวิกรรมธรรมชาติมาปรับใช้เพื่อสาธิตในศูนย์เรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

Blog Attachment

Leave us a Comment