รู้รักสามัคคีพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น ณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

86351459_3190269484334428_3800480530026201088_n
Admin Suppawat

 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังส่วน จังหวัดชุมพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมให้สังคมมีความมั่นคงเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ความอดทนและเสียสละ ของนักศึกษา และศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมดีและประโยชน์อย่างยิ่ง

 

Leave us a Comment