ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ Smart City

human.sru smart
Admin Suppawat

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นรา พงษ์พานิช และคณะ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่

กรอบการวิจัย เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่ Smart City ประจำปีงบประมาณ 2563
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. )
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่

Leave us a Comment