วิพากษ์หลักสูตรในโครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

IMG_8440
Admin Suppawat

วันที่ 30 เมษายน  2563 สาขาวิชาการ​เมือง​การ​ปก​ครอง คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ จัดการประชุมคณะกรรมการ​วิพากษ์หลักสูตร​ในโครงการปรับปรุง​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)​  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์​ ดร.ชัยยนต์​ ประดิษฐศิลป์ ประธานหลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์​ สามัคคี​ธรรม รองคณบดี​คณะพัฒนา​สังคม​และ​สิ่งแวดล้อม​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริ​หาร​ศาสตร์​ (นิด้า)​ และ รองศาสตราจารย์​ ดร.ประภาส​ ปิ่น​ตบแต่ง​ อาจารย์​ภาควิชา​ปกครอง​ คณะรัฐศาสตร์​ และผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัย​สังคม​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ โดยมี คณาจารย์​สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ ประกอบด้วย ดร.​เพ็ญ​นภา​ สวน​ทอง​ ประธาน​หลักสูตร​ อา​จารย์​ณัฐ​ดนัย​ พยัฆพันธ์​ อาจารย์​กฤษณพงษ์​ วิชัยดิษฐ และ​ อาจารย์​อมร​ หวัง​อัครางกูร​

โครงการปรับปรุง​หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง​และสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นพลเมืองที่ตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตยให้แก่บัณฑิต

 

#PoliticalScienceSRU

Leave us a Comment