ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

IMG_8477
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Cisco webex)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Leave us a Comment