เตรียมความพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ด้านการท่องเที่ยว” เพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์ COVID-19

96859081_232862118138888_7621515708379168768_n
Admin Suppawat

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข้าสู่ภาวะปกติ” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยได้นำเสนอภาพรวมและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการในเชิงงานวิจัยและบริการวิชาการไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมฯ ที่มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำลังจะดำเนินการหรือมีแผนเตรียมการไว้ ต่อไป

Leave us a Comment