ปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับกรรมการหลักสูตรใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

IMG_9069
Admin Suppawat

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับกรรมการหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนบูรณาการ ทุกพันธกิจเข้ากับการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณธรรม  จริยธรรมและทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Leave us a Comment