ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุม เรื่อง “การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

IMG_9087
Admin Suppawat

 

 

      วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดประชุม เรื่อง “การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทางคณะ ฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และคุณกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2563

Leave us a Comment