โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ (ผ่านระบบออนไลน์)

IMG_9146
Admin Suppawat

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ด้าน แยกตามด้านงานวิจัย คือ กลุ่มที่ 1 ด้านงานสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น เป็นวิทยากร กลุ่มที่ 2 ด้านภาษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยิ่งยศ กันจินะ เป็นวิทยากร และกลุ่มที่ 3 ด้านสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิริทร์ วังกานนท์ มาเป็นวิทยากร โดยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ช่วงเช้าเป็นการอบรมเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อวิทยากรประจำกลุ่มและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพและได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment