โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

IMG_9273
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และโดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเพื่อให้มีพัฒนาขับเคลื่อนคณะต่อไป

Leave us a Comment