ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Cisco webex)

106110573_1601734676649073_3889454109694768274_n
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Cisco webex) วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.ณ ห้องราชพฤกษ์ 3ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment