ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_9924
Admin Suppawat

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษารวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 คณะกรรมการประเมิน

1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ     ประธาน

2. อ.รสิดา ไสยรินทร์               กรรมการ

3 ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์           กรรมการและเลขานุการ

 

Leave us a Comment