ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562

IMG_9903
Admin Suppawat

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

คณะกรรมการประเมิน

1. ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง

2. ผศ.ภวิกา ภักษา

3. อ.กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

ประธาน

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

Leave us a Comment