ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

IMG_9948
Admin Suppawat

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประเมินได้แก่

1) รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

2) ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

3) อ.สมมาส เส้งสุย

Leave us a Comment