ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

IMG_9932
Admin Suppawat

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประเมินได้แก่

1) ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

2) อ.รสิดา ไสยรินทร์

3) ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

Leave us a Comment