ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

114119480_1626604400828767_7045499454813197498_o
Admin Suppawat

วันนี้ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประเมินได้แก่

1) ผศ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์

2) ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล

3) ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

Leave us a Comment