ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

IMG_9967
Admin Suppawat

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment