ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

852020_๒๐๐๘๐๕_8
Admin Suppawat

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment