สัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ลิเกป่า : เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ของชาวใต้”

IMG_5990
Admin Suppawat

วันนี้ วันจันทร์ ที่17 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. ดร. พิชัย  สุขวุ่น   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดงานโครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ลิเกป่า : เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ของชาวใต้”  เป็นโครงการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการจัดสัมมนา มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่สร้างกระบวนการเข้าถึงประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนาทางวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติให้เกิดโครงการทางวัฒนธรรม

Leave us a Comment