โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงโนราเวที “พิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนรา “

IMG_6018
Admin Suppawat

 

วันอังคาร ที่ 18  สิงหาคม 2563 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีกรรมบวงสรวงครูหมอโนรา ณ ห้องลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย นายสิทธิโชค หงษา ศิลปินโนราเป็นเจ้าพิธี การจัดการแสดงโนราเวที มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญในการจัดโครงการ คือ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่กับสังคม โดยเฉพาะในสังคมภาคใต้ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์รอง คือ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา คือ วิชา HCM0213 ศิลปะการแสดงปักษ์ใต้ กับวิชา HCM0104 ระบบความเชื่อกับสังคมไทย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเชื่อมโยงรายวิชาที่เรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางทักษะด้านความรู้ ปัญญา และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

Leave us a Comment