สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัดโครงการศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิทยากรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

118125077_810570623021974_9051614593830717759_n
Admin Suppawat

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยากรกระบวนการสำหรับนักพัฒนา มีเป้าหมายในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดทำโครงการศึกษาการปฏิบัติการวิทยากรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวทางการเป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการจัดการฝึกอบรมแก่ประชาชนและยังเป็นการ ขับเคลื่อนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและประชาชน จำนวน 200 คน

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายขาว อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี    ที่ทำการชุมชนบ้านปลายคลอง ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี   ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  และโคกหนองนา บ้านบางใหญ่ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment