เปิดรับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

covid-19-main-image
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอน

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน  

หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัยCOVID-19  

template-full-proposalโควิด  

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์-Full-Proposal 

Blog Attachment

Leave us a Comment