เปิดรับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรอบอ่าวบ้านดอนอย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม”

ภป-ทรัพยากรอ่าวบ้านดอน
Admin Suppawat

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภายใต้โครงการ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรอบอ่าวบ้านดอนอย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน    

หลักเกณฑ์การเขียนงบประมาณงานวิจัยอ่าวบ้านดอน 

template-full-proposal-อ่าวบ้านดอน  

แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์-Full-Proposal

Blog Attachment

Leave us a Comment