ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_7672
Admin Suppawat
                วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น ท่านคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอพร โมฬี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยในการเสนอของบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการ “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรอบอ่าวบ้านดอนอย่างเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคม” และ “การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
                                

Leave us a Comment