ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

IMG_0649
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet

 

Leave us a Comment