ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

IMG_0680
Admin Suppawat

วันที่ 1 เมษายน  2564  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84  ในพิธีก่อนวาระการประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง นุ่มนวลในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้นตรา ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2563

และอีกท่าน คณบดีมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และแนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.ธุวพล ทองอินทราช  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

Leave us a Comment