การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดแสดง “เส้นสายลายตอง” บ่งบอกวิถีไทยผ่านใบตอง

IMG_0901
Admin Suppawat
        สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา เรื่อง “เส้นสายลายตอง” บอกเล่าเรื่องราวของใบตองกับวิถีชีวิตคนไทย ที่มีการหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมจากใบไม้สู่มูลค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา หลักการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม (Principles of Principles of Cultural Exhibition) โดยมี ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
.
          ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นผู้สอนรายวิชาหลักการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การแสดงนิทรรศการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม สอนเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดนิทรรศการที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี ประเภท หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดในการเขียนและออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการ เทคนิคการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเเนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษา ตลอดฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความรับผิดชอบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำวัฒนธรรมมาจัดการให้มีความดึงดูดอย่างน่าสนใจผ่านรูปแบบของสื่อทางวัฒนธรรม
.

Leave us a Comment