คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย. สาขาจิตรกรรม.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 23 มิ.ย.58