โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

1

นายสิทธิชัย  ชีวโรรส

ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม

ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

57,500

 

2

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

60,000

 

3

น.ส.กันตินันท์  เพียสุพรรณ

ศึกษาลักษณะการแปรคำศัพท์และทัศนคติภาษาถิ่นของคนมอญสามช่วงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

60,000

(คืนทุน)

 

4

นายธิติ  พานวัน

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลนในพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

60,000

 

5

นายสิทธิพร  รอดปังหวาน

และคณะ

การอนุรักษ์คลองท่าทองใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วม

90,050

 

6

ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์

ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

60,000

 

7

น.ส.อุมา  สินธุเศรษฐ

สมาคมจีนอั้งยี่ในประเทศไทย : อั้งยี่ภาคใต้

60,000

 

8

นายอยับ  ซาดัดคาน

บทบาทของกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวท่าศาลา

อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

69,950

 

9

น.ส.เบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล

การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

30,000

(คืนทุน)

 

10

ดร.วาสนา  จาตุรัตน์

การประเมินผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

60,000

 

11

นายพงศ์เทพ  แก้วเสถียร

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีชีวิตชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

 

328,300

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

         

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

12

ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง

ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

งบประมาณทั้งหมด 320,000 บาท ดำเนินการ   50% เป็นเงิน 160,000บาท

ประเพณีลากพระ

 

160,000

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

13

นายณัฐดนัย  พยัคฆพันธ์

งบประมาณทั้งหมด 407,000 บาท
ดำเนินการ
40% เป็นเงิน   162,800 บาท

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย

 

162,800

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รวม 13 โครงการ

607,500

651,100

รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

1,258,600


ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับ

บทความ/การนำเสนอผลงานการประชุมวิชาระดับชาติ นานาชาติ/ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทำผลงาน

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

แหล่งเผยแพร่

1

ผู้รู้โนรา – ผู้รู้หนังลุง : แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

อ.วนิษา  ติคำ

อ.จีรวรรณ  ศรีหนูสุด

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

2

ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าคู อ.นาโยง จ.ตรัง

อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

3

การสอนท่ามกลางสื่อใหม่ๆ

อ.อมรรัตน์  แซ่กวั่ง

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

4

ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.สมเจตน์  ผิวทองงาม

อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

5

สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ : พลังความคิดและภูมิปัญญา

อ.อร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

6

พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกในอนาคต

ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

7

วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม

อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

8

การปกครองท้องถิ่นไทย: ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงคือการปกครองตนเอง

อ.พสุวดี  พลพิชัย

พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

9

 

โรฮีนจา : ชาติพันธุ์และความเปลือยเปล่าของคนไร้รัฐ

ผศ.สมทรง  นุ่มนวล

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

10

BALL iS NOT a Place in Thailand but

Perhaps it Should Be

Chris Hawes

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

11

อักษรจีน กระบวนการสื่อสารและผสานความหมายผ่านอักษรเลียนธรรมชาติ

อภิญญา ศิริวรรณ

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

12

ชื่อภาพ The Buauty of Field
ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.1
ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.2

ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.3

– ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.4

ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.5

ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.6

ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.7

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์

15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

ชื่อภาพ Nothing Last Forever
ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.1
ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.2

ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.3

ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.4

ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.5

อ.วรรณลพ  มีมาก

15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

ชื่อภาพ ความงามของท้องทุ่ง

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

ชื่อภาพ ดอกไม้ให้คุณ

อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16

ชื่อภาพ สืบสานตำนานพระเวท

อ.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

ชื่อภาพ หุ่นนิ่ง

ดร.พิชัย  สุขวุ่น

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18

ชื่อภาพ “body no.23”

อ.วรรณลพ  มีมาก

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19

THE DOCTORAL CURRICULUM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ASEAN : SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND MALAYSIA

ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

10-11 August 2016

Thammasat University