โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

1

นางสาวจีรวรรณ  ศรีหนูสุด

นางสาววนิษา  ติคำ

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนบ้านเกาะแรด ตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

299,046

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2

นายพงศ์เทพ  แก้วเสถียร

การจัดการภูมิปัญญาการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในอ่าวบ้านดอนไปสู่การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา : กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

253,000

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รวม 2 โครงการ

 

552,046

รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

552,046