คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจและหลักสูตรการพัฒนาชุมชน โดยมีผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี