ดร.วิทวัส ขุนหนู

Admin Suppawat
ชื่อ-สกุล ดร.วิทวัส  ขุนหนู
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์ k.wittawat14@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ต่อ 1150
ความเชี่ยวชาญ การปกครองท้องถิ่น