ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ในโอกาสได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา