ชื่อ – สกุล
นายอโนทัย  คงคาช่วย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ศึกษา     
บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
บธ.บ บริหารงานอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อีเมล์ anothai1975@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ โสตทัศนูปกรณ์