ชื่อ-สกุล

นายอโนทัย  คงคาช่วย

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

วุติการศึกษา (สูงสุด)

บธ.บ บริหารงานอุตสาหกรรม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทรศัพท์ภายใน

077-913363  ต่อ 1156

อีเมล์

 

ความเชี่ยวชาญ

ด้านโสตทัศนูปกรณ์,IT