การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคมน 255๘ เวลา ๑๐.00 น. ณ ห้องอินทนิน