ขอเชิญเขาร่วมโครงการ”ฝึกอบรมอาชีพเสริมการผูกผ้าในพิธต่างๆและการทำไม้กวาดดอกหญ้า