ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งกำหนดและเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560