ผศ.สมทรง  นุ่มนวล
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

อาจารย์กัลญา  แก้วประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

อาจารย์จิตราพร   มงคลเคหา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา

อาจารย์พลกฤต  แสงอาวุธ
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ
ผู้ช่วยคณบดี

นางจารี  วาริชกิจกุล
หัวหน้าสำนักงาน