การรับบัตรสำหรับจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะนำรถยนต์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 21 กันยายน 2559 และวันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25-27 กันยายน 2559

กรุณานำสำเนาการจดทะเบียนรถและสำเนาใบขับขี่

มาติดต่อขอรับบัตรจอดรถได้ที่

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 19-20 กันยายน 2559